about

bas teeken ( 1964 Muiderberg ) is een Nederlandse kunstschilder en theatermaker. Hij woont en werkt in Belgie en Italie.

Een groot aantal van zijn werken bevinden zich in privé-verzamelingen: Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Italie, Belgie, Nederland, Dubai. Recent kocht de gerenommeerde Verbeke Foundation in Belgie nog een werk. 

Niet tegenstaande dat zijn werk vele terreinen bestrijkt, een veelheid aan stijlen vertoont en hijzelf vaak zegt dat hij nooit weet wat iets gaat worden als hij eraan begint; weet hij zeer goed waar hij mee bezig is. In zijn werk zijn het niet de opzettelijke wil en de idee die de essentie uitmaken. Dat is heel belangrijk. Door zijn bijna gevoelsmatig begrip van " the history of art " - en bij momenten de totale ontkenning ervan , wat hem in feite zeer modern maakt - en zijn duidelijk idee waar hij zichzelf in die " niet-geschiedenis " bevindt, is het niet verwonderlijk dat hij zich graag voordoet als een autodidact. De op het eerste gezicht klungeligheid van sommige van zijn werken benadrukt dit nog eens. Als hij werkt laat hij zijn kennis drijven op intuïtie, - hij creëert in een soort vacuüm van extatische ontbinding, een soort permanent nederige twijfel zone waarin verleden, heden en toekomst samenvloeien - om zo te komen tot zijn poëtisch theatraal associatieve beelden. Zijn werkt heeft hoegenaamd niks te maken met het kopiëren van wat je ziet, maar eerder met het " voelen " van wat er gaande is. Deze werkwijze resulteert niet zelden in " series ". Het is nooit af. Ieder werk is op zich onderdeel van zijn story-board, een dagboek van zijn leven. Al zijn werken zijn onderdeel van hetzelfde verhaal. Zijn verhaal. Hij wil vrij zijn. Het gaat alleen maar over vrijheid.

Voor bas teeken zijn het figuratieve en het abstracte twee identieke middelen om zijn doel te bereiken. Troost , ontsnapping en opluchting. Poëzie, verzet en paradox. Het onmogelijke openbaart zich op een pathetische en satirisch inventieve manier. Humor is nooit ver weg. De veelheid aan stijlen, de dualiteit, blijven verbonden met elkaar door zijn techniek , het handschrift van zijn intuïtie én een liefde voor het leven in al zijn complexiteit en schoonheid. Ieder werk is onmiskenbaar zijn werk.

Zelf heeft hij het nooit zo hoog op met het gebrabbel over kunst.

"Hoe meer de mensen moeten zeggen, hoe minder ze vaak te vertellen hebben", " Mijn werk is stijlloos zoals onze tijd!!!!", en " Alles is techniek." Uitspraken waar Teeken graag mee te koop loopt.

Gelukkig weten wij beter.

Agmund Per    


bas teeken is a dutch painter. He lives and works in Italy and Belgium.

A large number of works are in private collections. In Switserland, France, Italy, Belgium, The Netherlands, Germany, Dubia. Recently the renowned Verbeke foundation in Belgium bought new work.


Although his work covers many areas and exhibits a multitude of styles, and he often says that he never knows what is going to be when he starts it; he knows very well what he is doing. In his work it is not the deliberate will end the idea that make up the  essence. That is really important. During work he lets his knowledge on intuition, in order to achieve his poetically theatrical associative images. A story board, a diary of his life. All works are part of the same story. His story. He wants to be free. Its all about freedom. 

For bas teeken , who likes to call himself a house-painter rather than an artist, figurative and abstraction are two identical means to achieve his goal. Comfort and escape. The impossible may reveal itself in a pathetic and satirically inventive way. Humour  often peeps arround the corner. The multitude of styles, the duality, remains connected by the handwriting of his intuition and the love for life in all its comlexity and beauty.

He himself has little interest in the babbling about art. He hates me. " The more people have to speak, the less they usually have to say". " My work is as stylistic as our time!!!! ". Two favorite statements from Sebastian.

Fortunately, we know better.


Agmund Perbas teeken ( 1964 Muiderberg ) è un pittore olandese. Vive e lavora in Italia e in Belgio.

Molte opere appartengono a collezione private in Svizzera, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Dubai. Di recente la rinomata fondazione Verbeke ha acquistato un'altra delle sue opere in Belgio.

Nonostante il suo lavoro mostra molte aeree e stili diversi, quando comincia un'opera non sa mai cosa questa diventera, ma sa benissimo su che cosa si sta impegnando. questo è molto importante. Lascia che la sua conoscenza lo guidi verso il suo intuito, cosi da arrivare sulle sue immagini poetiche e teatrali. Uno story-board, un diario della sua vita. Tuute le sue opere fanno parte della stessa storia. La sua storia. Lui vuole essere libero.

 Per bas teeken, il figurativo e l'astrazione sono due mezzi identici per raggiungere il suo obiettivo. Bellezza e benessere. L'impossibile si revela un patetico e satirico modo inventivo. I molti stili, la dualita, rimane connessa alla calligrafia della sua intuizione e amore per la vita in tutta la sua complessita e bellezza.

Lui stesso non è mai stato cosi impegnato a borbottare sull'arte. " Piu le persone hanno da dire, meno hanno da raccontare". " Il mio lavoro è stiloso come il nostro tempo!!". Detti  a cui teeken piacciono molto.

Per fortuna che noi ne sappiamo di migliore.


Agmund Per